W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Usługi rozliczeń rocznych zeznań i deklaracji podatkowych.

świadczymy usługi rozliczeń rocznych zeznań i deklaracji podatkowych. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd po deklaracjach, żeby zorientować się jakiego "pita" powinniśmy wypełnić na koniec roku i w jakim terminie w zależności od metody prowadzenia ewidencji księgowej/zatrudnienia.

Przychody ze stosunku pracy

PIT-37 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody przykładowo ze stosunku pracy, emerytur, rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z praw autorskich. Osoby składające zeznanie PIT-37 muszą sprawdzić czy:

  1. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  2. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
  3. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Jeżeli prowadziliśmyy działalność gospodarczą, obniżaliśmyy koszty lub doliczaliśmyy dochody małoletnich dzieci nie możemy złożyć PITa-37.

Zeznanie to należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Karta podatkowa

PIT-16A - roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 - roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie to składa siędo 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-36L - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających sięwedług podatku liniowego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Osoby prawne

CIT-8 - roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wstępne zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca roku następnego za rok ubiegły. Natomiast do 30 września roku następnego należy złożyć ostateczne zeznanie CIT-8 za rok ubiegły.

CIT-8/0 - informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Deklarację tę składa się jako załącznik do CIT-8.

Firmy zatrudniające pracowników

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych w danym roku wypłat wynagrodzeń. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-11 - informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres. Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym. Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.

PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły.

© 2021 by Prodesso