W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Dotacja z Urzędu Pracy

Pomagamy przygotować dokumenty do uzyskania dotacji z Urzędu Pracy. Przygotujemy za Ciebie:

Dotacja z Urzędu Pracy to chyba najbardziej korzystna forma pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ta bezzwrotna dotacja nie może przekroczyć 6cio-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy (listopad 2010) pomoc ta wynosi 19 180 zł z groszami. Główną barierą przyznania środków jest budżet Urzędów Pracy. Warto dowiedzieć się przed złożeniem wniosku, czy budżet nie jest wyczerpany (żeby nie tracić czasu na marne). Budżet nie jest przyznawany rocznie (tylko pulami kilka razy w ciągu roku) także warto dowiadywać się co jakiś czas czy nie doszły środki na interesujący nas program.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?


Kto nie może ubiegać się o dotacje?

Nie wszyscy oczywiście mogą skorzystać z tej pomocy. Jest określona grupa wydatków, na które nie możemy przeznaczyć tych środków:

a) udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek,
b) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów,
c) koszty reklamy i promocji firmy /z wyjątkiem szyldu informacyjnego/,
d) opłaty administracyjne i skarbowe, sądowe, raty leasingowe, kaucje za lokale i przedmioty,
e) opłaty eksploatacyjne,
f) prowadzenie handlu obwoźnego i obnośnego,
g) działalność w zakresie przewozu osób,
h) zakup samochodów osobowych i nieruchomości,
i) zakup środków od współmałżonka, krewnych w linii prostej i powinowatych w linii prostej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej,
j) działalność tej samej branży prowadzonej pod tym samym adresem przez osobą spokrewnioną w I stopniu pokrewieństwa z wnioskodawcą, jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 6 miesięcy lub posiadane przez MUP informacje wskazują, że złożony wniosek ma na celu dofinansowanie dotychczas lub aktualnie funkcjonującej działalności.

O czym należy pamiętać przy ubieganiu się o dotacje?

Rejestracja działalności gospodarczej nie może mieć miejsca wcześniej niż po wwpływie przyznanych środków na rachunek wnioskodawcy. Nie możemy uprzedzać sytuacji i założyć działalność gospodarczą wcześniej. Musimy poczekać nie tylko na decyzją o przyznaniu środków, ale również na wwpływ na konto bankowe. Wtedy musimy szybko startować z otwarciem działalności, bo mamy na to 14 dni, a na wydanie środków 30 dni. Liczby te mogą się wydawać duże, ale w praktyce to naprawdę niewiele czasu i trzeba się uwijać.
Jak otworzyć działalność dowiesz się tutaj.

środki otrzymane z Urzędu Pracy musimy rozliczyć w terminie do dwóch miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej (wydać musimy w ciągu 30 dni). Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwocie brutto. Podstawą rozliczenia środków są faktury VAT, rachunki, umowy kupna - sprzedaży, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione po dniu podpisania umowy. W przypadku zakupu sprzętu używanego bezrobotny zobowiązany jest złożyć dokument dotyczący zakupu sprzętu zawierający numer fabryczny i rok produkcji oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie przez używany środek trwały odpowiednich norm oraz o tym, iż cena nie odbiega od wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego sprzętu.

Umowa kupna - sprzedaży wymaga poświadczenia w urzędzie skarbowym, niezależnie od wartości transakcji.

Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy i nie podejmowanie w tym okresie zatrudnienia.

Jesteśmy również zobowiązani do oznaczenia naszej działalności szyldem w miejscu jej prowadzenia.

Przez rok czasu podlegamy kontroli z Urzędu Pracy i przy naruszeniu warunków umowy będziemy musieli zwrócić otrzymane środki z odsetkami.

W celu otrzymania dotacji potrzebujemy również zabezpieczenia. Jest kilka form do wyboru. Najbardziej popularną jest poręczenie. Potrzebujemy tutaj dwóch osób o zarobkach, co najmniej 1200 zł netto. Inne formy poręczenia to: gwarancja bankowa, weksel z poręczeniem wekslowym, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego.

W razie jakichkolwiek pytać i wątpliwości proszę śmiało kontaktować się z naszym biurem kontakt

© 2021 by Prodesso