W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Karta podatkowa.

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie karty podatkowej. Cena usługi zaczyna się od 50 zł miesięcznie (szczegóły w cenniku). Zapraszamy do kontaktu.

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Dla kogo karta podatkowa:

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa poniżej, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosić likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonać wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spłki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Rozliczenie w formie karty podatkowej mogłą stosować przedsiębiorcy którzy:

Nie wyłłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

Zalety:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Opłacanie niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości kwoty podatku

Wady:

Nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracą oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne
Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
By rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób

© 2021 by Prodesso