W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Księga przychodów i rozchodów

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Cena usługi zaczyna się od 150 zł miesięcznie (szczegóły w cenniku). Zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo księga przychodów i rozchodów:

Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach (zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie kosztów). Prowadzenie KPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych oraz systematyczności w zapisywaniu operacji gospodarczych. Prowadzenie księgi przychodów wiąże się również z koniecznością gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych oraz opisywania ich, jak również sprawdzania poprawności formalnej. Niezbędne jest również dokumentowanie niemal każdego wydatku rachunkiem, w przeciwnym wypadku nie zostanie on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nieprawidłowe prowadzenie KPiR grozi uznaniem jej przez organy kontrolujące za prowadzoną w sposób nierzetelny i/lub wadliwy, co jak nietrudno domyślić się, wiąże się z możliwością poniesienia kary.

Z przychodów z działalności gospodarczej rozliczać się można na zasadach określonych w ustawie o PIT. Taka forma rozliczeń konieczna jest, gdy podatnik nie ma prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej będą ryczałtu ewidencjonowanego.

Rozliczając się na zasadach określonych w ustawie o PIT należy prowadzić podatkową księgą przychodów i rozchodów według określonego wzoru i płacić podatek:

Wyboru opodatkowania dokonać należy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W sytuacji rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie o dokonaniu wyboru opodatkowania złożyć należy w urzędzie skarbowym, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności , nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o zaprowadzeniu księgi podatkowej, musi być sporządzone na piśmie, nie ma jednak określonych zasad, co do jego formy. Składając zawiadomienie należy:

Przed złożeniem oświadczenia o wyborze podatku liniowego należy dokładnie przeanalizować, czy taki sposób płacenia podatku będzie dla danej osoby korzystny. Warto zastanowią się nad następującymi kwestiami:

- oczekiwana wysokość dochodów w roku podatkowym
podatek liniowy jest korzystniejszy dla podatników, którzy uzyskują dochody właściwe dla drugiego progu podatkowego. W przypadku niskich dochodów korzystanie z liniowego podatku może być nieopłacalne, a to m.in. w związku z utratą prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku

- korzystanie na zasadzie praw nabytych z ulg i odliczeń od podatku
podatnicy, którzy w dalszym ciągu korzystają w ramach praw nabytych z ulg i odliczeń podatkowych - w przypadku przejęcia na podatek liniowy - tracą automatycznie prawo do dalszych odliczeń

- ulgi i odliczanie nadal obowiązujące
podatnik wybierający opodatkowanie liniowym PIT nie może korzystać z obowiązujących w bieżącym roku ulg i odliczeń

- wspólne rozliczanie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem
wspólne opodatkowanie może znacznie zredukować obciążenia fiskalne rozliczających się w ten sposób podatników. Element ten należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o przejęciu na liniowy PIT (podatek liniowy całkowicie wyklucza możliwość łącznego opodatkowania).

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj.: spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO.

Zalety:

Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów
Przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

Wady:

Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
Konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.

© 2021 by Prodesso